මැරුණාම ආඩි 6 ක් පොළව යට වළලන්නේ ඇයි දන්නවද? මෙන්න හේතුව

අපි හැමෝම මැරෙනවා කියලා දන්නවා නේ..ඔබ දකල්ති තිබෙනවා මැරුණාම මිනිසෙක්ගේ මළ සිරුර අඩි 6 යටින් වළලනවා කියලා නමුත් මේකට හේතුව ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති අපි අද දැනුවත් කරන්න යන්නේ මැරුණාම ආඩි 6 ක් පොළව යට වළලන්නේ ඇයි කියලා කියලා දෙන්න ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න..පහත video එක බලන්න…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply