ඔබත් මේ විදියට මෑකරල් වෑංජනය හදලා රස කොහොමද? බලන්නකෝ

අපි හැමදාම ඔබට රසවත් ආහාර හදන විදිය ගැන දැනුවත් කරනවා..ඉතින් අගොදක් දෙනෙක් කැමති ගෙදර ඉන්න ගමන් හරියට රසට ආහාර වර්ග හදන්න..අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ මෑකරල් වෑංජනය හදන විදිය ගැන..ඔබ මේ වෙනකොටත් මෑකරල් වෑංජනය හදන්න දන්න බව අපි දන්නවා..නමුත් මේ විදියට මෑකරල් වෑංජනය හදලා රස කොහොමද? කියලා අපිට කියන්නකෝ…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply