ලිංගික ඇසුරක් නැවැත්වු පසු ඔබට සිදුවන මේ වෙනස්කම් ගැන ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වෙයි

කාන්තා පිරිමි හැමෝගේම විවිහා ජීවිතයේ වැදගත් කොටසක් තමයි ලිංගිකත්වය කියන්නේ. ඉතින් අපි අද ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් කරුණක් ගැන ..මේ ගැන ඔබ කවදාවත් අසා නැතුව ඇති..ලිංගික ඇසුරක් නැවැත්වු පසු ඔබට සිදුවන මේ වෙනස්කම් ගැන ඔබ දැනුවත්ද?…ඔබත් මේ වැදගත් කරුණු ගැන දැනුවත් වෙන්න…

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply