වේගය පැයට කිලෝමීටර් 400 යි. Kawaski H2R ලෝක වාර්තාවක් තියයි- වීඩියෝ

වේගය පැයට කිලෝමීටර් 400 යි. Kawaski H2R ලෝක වාර්තාවක් තියයි- වීඩියෝ

ලෝකෙ විවිධාකාරකාර බයික් වලින් විවිධ ලෝක වාර්ත තියනවා. ඒත් පැයට කිලෝමීටර් 400 ක වේගයෙන් ගිහින් ලෝක වාරතාවක් තිබ්බා කිව්වොත් ටිකක් පුදුමයි නේද ? Kawasaki බයික් සමාගම නිෂ්පාදනය කරන H2R බයික් එකකින් තමයි මේ රෙකෝඩ් එක තියන්නේ වැඩි කතා ඔනේ නෑ. වීඩියෝ එක පල්ලෙහායින් බලන්නකෝ

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply