කොරියානු භාෂාව 2 ව්‍යංජන උගනිමු

ව්‍යාංජන පාඩම
අද කොරියානු භාෂාවෙහි ව්‍යාංජන ගැන කතා කරමු.
ව්‍යාංජන 19කි. මුලික ව්‍යාංජන 14කි සංයුක්ත ව්‍යාංජන 5කි..

තිබෙන සියලුම ව්‍යංජන ” හල් ” අකුරුය.ඔයාලා මේ අකුරු වල ශබ්දය මතක තියා ගත්තාහම ඇති.අකුරට කියන නම ගොඩක් වැදගත් නෑ


ㄱක
ㄴ න
ㄷ ත/ද
ㄹ ල/ර
ㅁ ම
ㅂ ප/බ
ㅅ ස
ㅇ අඃ
ㅈ ච
ㅊ ජ
ㅋ ඛ
ㅌ ථ
ㅍ ඵ
ㅎ හ

ස්වර වගේමයි අක්ෂර ලියන්නෙත් ඉරි කෑලි වලින් තමයි.එකම අකුරට ශබ්ද දෙක ගානේ තිබුනට බය වෙන්න එපා ඒ ඔක්කොම හිමීට පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්නම්.දැන් මේ අකුරු ලියන ආකාරය බලමු.

 

 

ඉහත දැක්වෙන මුලික ව්‍යාංජන වලට අමතරව මෙම සංයුක්ත ව්‍යාංජන 5ද තිබේ..
ㄲ කක
ㄸ තත
ㅃ පප
ㅆ සස
ㅉ චච(ජජ)

 

 

අපි දැන් ව්‍යාංජනයකට ස්වරයක් එකතු වෙන අයුරු බලමු..

ක ± ආ = කා
ㄱ+ㅏ = 가

ක ± ඉ = කි
ㄱ+ l = 기

ක ± උ = කු
ㄱ+ ㅜ = 구

ක ± ඔ = කො
ㄱ+ ㅗ = 고

ඉහත ආකාරය ව්‍යාංජනයකට ස්වරයක් එකතු වීමෙන් අකුරුක් සෑදේ…
ව්‍යාංජනයකට සංයුක්ත ස්වරයක් එකතු වන අයුරු දැන් බලමු..

ක ± එ= කේ
ㄱ + ㅐ= 개

ක ± වා= ක්වා
ㄱ + ㅘ = 과

ක ± වි= ක්වි
ㄱ + ㅟ = 귀

උදා~ පිටපස 뒤
මකණය 지우개
ආයතන සේවකයා
දිගු කාලයක්오래

සංයුක්ත ස්වර වලින් සෑදුණු වචන
උරහිස 어깨
ලැජ්ජාව 부끄러운
වැඩ වැඩියි 바빠다

අපි #හල් අකුරු (පචිචිමි) පාඩමෙන් හමු වෙමු

 

 

 

share කරන්න..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply